• ISSN 1674-8301
 • CN 32-1810/R
Turn off MathJax
Article Contents
Qingtao Jiang, Jing Zhang, Xia Chen, Mei Xia, Yanlai Lu, Wen Qiu, Ganzhu Feng, Dan Zhao, Yan Li, Fengxia He, Guangyong Peng, Yingwei Wang. Author Correction: A novel recombinant DNA vaccine encoding Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 and FL protects against Mycobacterium tuberculosis challenge in mice[J]. The Journal of Biomedical Research.
Citation: Qingtao Jiang, Jing Zhang, Xia Chen, Mei Xia, Yanlai Lu, Wen Qiu, Ganzhu Feng, Dan Zhao, Yan Li, Fengxia He, Guangyong Peng, Yingwei Wang. Author Correction: A novel recombinant DNA vaccine encoding Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 and FL protects against Mycobacterium tuberculosis challenge in mice[J]. The Journal of Biomedical Research.

Author Correction: A novel recombinant DNA vaccine encoding Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 and FL protects against Mycobacterium tuberculosis challenge in mice

More Information
 • Corresponding author: Yingwei Wang, Department of Microbiology and Immunology, Nanjing Medical University, 101 Longmian Road, Nanjing, Jiangsu 211166, China. Tel/Fax: +86-25-86869451/+86-25-86869459. E-mail: wangyw1508@njmu.edu.cn
 • Published: 2022-04-18

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(4)

  Article Metrics

  Article views (114) PDF downloads(7) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return